සරසවියට පෙරමග

ඔබේ ගුරුවරයා

රත්නපුර සීවලී මධ්‍ය විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලද මොහු 2003 වර්ෂ‍යේ උසස්පෙල විභාගයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඉහලින්ම සමත්වී රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීටයට ප්‍රවිශ්ඨ විය.
දෙවන පන්තියේ ඉහල සාමාර්ථයක් ලාබාගනිමින් විද්‍යාවේදී විෂේශ අධ්‍යාපනය අවසන් කල ඔහු ජපානයේ කියතෝ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්දව දර්ශනපති උපාදිය (MPhil degree) හැදැරීමට අවස්තාව ලැබීය.
ඉන්පසුව විශ්වවිද්‍යාල සහාය කඨිකාචාර්‍ය වරයෙක් වශයෙන් සේවයකල මොහු ජාතික සහ ජාත්‍යාන්තර විද්‍යා පරයේෂණ රාශියකටද සහාභාගී විය.
පසුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජාතික පාසලක රසායන විද්‍යාව ඉගැන්වීම සදහා සම්බන්ද විය.ඒසමගම උපකාරක පන්ති ක්ෂේත්‍රයටද පිවිසීය.
දෙවන උපකාරක පන්තියෙන්ම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවවිද්‍යා විශය ධාරාව යටතේ දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවෙනියා 2017 වසරෙදී බිහිකිරීමට සමත් විය.සහබාගීවන සිසුන්ගෙන් වැඩිම පිරිසක් සමත්වන උපකාරක පන්තිය බවටද මේදක්වා තබාඇති කීර්තිනාමය අභියෝග කරලීමට රුවන්පුරයේ එකම රසායන විද්‍යා ගුරුවරයෙක්වත් තවම සමත්වී නොමැත.
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉහලම අධ්‍යාපනික හා වෘත්තීමය සුදුසුකම් සහිත රසායන ගුරුවරයා වන්නේ ඉසුරුවන් දයාසිරි ගුරුතුමන් පමණි.

Our focus

නිවැරදි ඉගැන්වීම

2018 වසරේදී හදුන්වාදෙනලද නව රසායන විශය නිර්දේශයට අනුකූලව නිවැරදි විශය කරුණු සරලව දරුවන්ට පැහැදිලි කරදීම.

විභාග සූදානම

සෑම මසකට වරක්ම ඉගැන්වූ විශය කොටසට අදාල ප්‍රශ්නපත්තර කට්ටලයක් ලබාදීමත් ඒවා සාකච්චාකර සිසුන්ගේ සාදන මට්ටම ඉහල නැංවීම.

ප්‍රායෝගික පරීක්ශන

සෑම කොටසකටම අදාල ප්‍රායෝගික පරීක්ශන පන්තියතුල අධ්‍යයනය කර ඒවාට අදාල පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න දරුවන් සමග සාකච්චා කිරීම.

දැනුමෙන් ඔබ්බට

විශය පමණක් ඉගන්වන සාම්ප්‍රදායික ගුරුවරයෙක් නොවී විශයෙන් ඉහල සාමාර්තයක් ලාබාගන්න ආකාරය දරුවන්ට ඉගැන්වීම.

Download Our Android App

Where to find us

Nanira-Kahawaththa

More Details

Oregan-Pelmadulla

More Details

our works

විශය මාලාව ආවරනය

‌ආ.පො.ස.උසස්පෙල විභාගයට මාස 3කට ප්‍රථම විශය නිර්දේශය ආවරණය කිරීම තුලින් සිසුන්ට ක්‍රමානුකූලව විශය කරුණු අධ්‍යයනයට ඉඩකඩ ලැබීම.

ගුණාත්මක නිබන්ධන

විශය කරුණු කෙටිසටහන් ආකාරයට නිබන්ධනයතුල පෙලගැස්වීමත්,පසුගිය අවුරුදු 10ක විභාග ප්‍රශ්න සාකච්චා කිරීමත් නිසා සිසුන්ට ප්‍රශ්න පත්තරයට සාර්ථකව මුහුණදීමට ඉඩ සැලැස්වීම.

විභාග පූරව සූදානම

වීභාගයට මාස 3කට පෙර සිට නියමිත කාලයතුල ප්‍රශ්නපත්‍ර ලිවීමට හුරුකරවීමත් පිලිතුරු ලිවීමේදී භාවිතාකරන කෙටි ක්‍රම හා මතක තබාගැනීමේදී භාවිතාකරන නව ශිල්පීය ක්‍රම ඉගැන්වීම නිසා සමත්වීමේ ප්‍රතිශතය ඉහල අගයක පැවතීම සහ දිස්ත්‍රික් කුසලතා ලබාගැනීමේ සම්භාවිතාවය වැඩිකිරීම.

විශය බාහිර කටයුතු

‌උසස්පෙල විභාගයෙන් පසුව සිසුන්ට මානසික වින්දනයක් ලබාගැනීම සදහා සිදුකරනු ලබන විනෝද චාරිකා හා විවිද ක්‍රියාකාරකම්

Why Select Us?

ඉහලම අධ්‍යාපන
සුදුසුකම්

විද්‍යාවේදී විෂේශ උපාදි දාරියෙක් වීම හා පශ්චාත් උපාදිය හදාරාතිබීම.
විශ්‍යවිද්‍යාල සහකාර කථිකාචාර්‍ය වරයෙකුලෙස සේවය කරතිබීම.

ඉහළම
පලපුරුද්ද

ජාතික පාසලක ගුරුවරයෙකු ලෙසත් උපකාරක පන්ති ක්ශේත්‍රයේ වැඩිමසිසුන් පිරිසකට අධ්‍යාපනය ලබාදීමතුළින් සාර්තකව උසස්පෙල විභාගයට මුහුණදීමත්.

වැඩිම අනුමාන ප්‍රශ්නපත්‍ර
සංඛ්‍යාවක් කිරීම

සෑම සතියකට වරක්ම පෙරහුරු පරීක්ශනයක් සබාදීමත් ඒ සදහා පිලිතුරු සාකච්චා කිරීමත් විභාගය ආසන්නයේදී ප්‍රශ්නපත්‍ර 50 කට වඩා සිදුකිරීම.

දුර්වල සිසුන්
ප්‍රතිපෝෂනය කිරීම

සෑම විභාගයක් අවසානයේදීම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගන්නා සසුන් ගොණුගතකර ඔවුන්ගේ දෑනුම්මට්ටම වර්දනයට ප්‍රතිපෝෂණ වැඩසටහක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ඉහල සමත්වීම් ප්‍රතශතයකට
හිමිකම්කීම

පසුගිය වසර කිහිපයතුල පැවැත්වූ උපකාරක පන්තිවලට සහභාගිවූ සිසුන්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් සමත්වී තිබීම.

පිලිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂකයෙකු
වීම

ජාතික විභාගයේදී පිලිතුරු පත්‍ර ඇගයීම තුලින් ලබාගන්න පලපුරුද්ද ඇසුරින් සිසුන්ට නිවැරදිව පිලිතුරු ගොනුකිරීමේ හැකියාව ලබාදීම.

එන්න අපේ සෙවනට එක්වන්න

Get in Touch

We understand your requirement and provide quality works.
Here for you

Call us 24/7. We are there for your support

About us

Res enim fortasse verae, certe graves.

Where to find us

42 Boulevard, California, number 23

Keep in touch
Here for you

197/Rathnapura Road,Rilhena,Pelmadulla

Hope

Changing the world for better future

Contact US

Phone-0718738854